فلکس باکس(CSS FlexBox) چیست؟

فلکس باکس(CSS FlexBox) چیست؟
فرض کنید شما وب سایتی را در لپتاپ خودتان طراحی می کنید و وب سایت طراحی...