حذف فایل‌های نالازم وردپرس برای حفظ امنیت بیشتر

حذف فایل‌های نالازم وردپرس برای حفظ امنیت بیشتر
بنا به یک قاعده کلی: اگر به فایلی نیاز نیست، پس نیازی به وجودش هم نیست...