یکبار برای همیشه: vendor prefix ها چی هستن؟

یکبار برای همیشه: vendor prefix ها چی هستن؟
پیشوند هایی که در css میبینیم(... , -webkit-)واقعا به چه درد میخورند؟