ساخت جدول جدید در دیتابیس وردپرس یا استفاده از جدول وردپرس؟

ساخت جدول جدید در دیتابیس وردپرس یا استفاده از جدول وردپرس؟
مقایسه ساخت جدول جدید در دیتابیس وردپرس یا استفاده از جدول‌های پیشفرض