سایت SPA یا PWA چیست؟

سایت SPA یا PWA چیست؟
برنامه های کاربردی تک صفحه ای و برنامه های وب مترقی دو رویکرد محبوب در...