اجرای next.js در cpanel

یکی از دردسر هایی که کشیدم نحوه ران نکست روی هاست بودچون کل پروژه هام...