داستان و تجربه من بعد از سه سال برنامه نویسی

داستان و تجربه من بعد از سه سال برنامه نویسی
تو این نوشته، به داستان برنامه نویسی من و تجربه 3ساله ام تو برنامه نوی...