چک لیست ایمن سازی مقدماتی WordPress Pingback DDOS Attack

چک لیست ایمن سازی مقدماتی WordPress Pingback DDOS Attack
در این نوشته یک چک لیست از اقدامات امنیتی وبسایت های وردپرسی جهت محافظ...