مجوز سایت آنتن را چه کسی صادر کرده است؟

مجوز سایت آنتن را چه کسی صادر کرده است؟
چه کسی مجوز پخش زنده مسابقات فوتبال را به سایت آنتن داده است؟