فرآیند پذیرش من برای تدریس در هنرستان غیر انتفاعی کمال

تقریبا اواخر زمستون بود که برای اینکه در هنرستان کمال درس بدم به سراغ...