اهمیت تفاوت در آموزش ها:آموزش شروع بازی شطرنج در مکتب روسی

اهمیت تفاوت در آموزش ها:آموزش شروع بازی شطرنج در مکتب روسی
آموزش شطرنج در کشور شوروی سابق و روسیه کنونی جزء جدانشندنی زندگی حرفه...