کمی بیشتر؛ طراحیِ گرید !

کمی بیشتر؛ طراحیِ گرید !
از کجا بفهمیم چه نوع شبکه بندی برای کدام دستگاه خوبست؟