استفاده از تور به عنوان پروکسی تلگرام

استفاده از تور به عنوان پروکسی تلگرام
.