تنبیه دانش آموزان

تنبیه دانش آموزان
قبل از تأسیس مدارس جدید در ایران، آموزش کودکان بر عهده مدارس بود که مش...