تراز افقی و عمودی المان‌های صفحه با CSS: چطور عذاب نکشیم؟

تراز افقی و عمودی المان‌های صفحه با CSS: چطور عذاب نکشیم؟
یکی از کابوس‌های همیشگی فرانت‌اندکارها اینست که بعد از تحویل پروژه، کا...