مهم ترین دلیل عقب ماندگی ما : آموزش و پرورش!

همه ما مدرسه رفتیم و 12 سال از عمر ارزشمندمون رو صرف این مکانِ مزخرف ک...