سایت با وردپرس یا با کدنویسی؟ مسئله کدام است؟

سایت با وردپرس یا با کدنویسی؟ مسئله کدام است؟
توی این قسمت به این موضوع که سایت با وردپرس یا برنامه نویسی از صفر پرد...