آموزش و پرورش ما به کجا میرود؟

آموزش و پرورش ما به کجا میرود؟
به حال این سیستم آموزشی باید گریست