قالب آماده یا قالب طراحی شده؟

قبل از پاسخ گویی به این مسئله ابتدا به این مطلب می پردازیم که قالب ورد...