سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن

سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن
جوهر فلسفه همین فرمان است: خود را بشناس!