فلسفه حماقت لودویگ ویتگنشتاین

فلسفه حماقت لودویگ ویتگنشتاین
آیا حماقت همان جهالت است؟ یا رفتاری صرفا غیرعقلانی است؟ یا صرفا کاری خ...