درنابالاتر - وقتی از انضباط حرف می‌زنیم از چی حرف می‌زنیم

ایجاد انضباط در زندگی تمرینیه سوای اراده