push کردن پروژه در سرور با استفاده از گیت

push کردن پروژه در سرور با استفاده از گیت
یکی از قابلیت های کلیدی گیت امکان push کردن تغییرات پروژه در یک سرور م...