فعالیت در حوزه وب ، لینوکس ، امنیت سایبری - فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار کامپیوتر (دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده شهید شمسی پور تهران)