ما تنبلیم؟ یا واقعا مدارس مشکل دارن؟! (سیستم آموزشی غلط ایران)

ما تنبلیم؟ یا واقعا مدارس مشکل دارن؟! (سیستم آموزشی غلط ایران)
توی بحثِ مدارس و آموزش نوین چند تا موضوع مطرحه که میخوایم یکی یکی بهشو...