6 قدم اول برای راه اندازی وب سایت

6 قدم اول برای راه اندازی وب سایت
در چند پست میخواهم مراحل ساخت وبسایت رو به زبان خیلی ساده براتون توضیح...